Το πρόγραμμα > Το υπόβαθρο

Το e-ruralnet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - τομέας οριζόντιων πρωτοβουλιών - ICT. Το e-ruralnet επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο ενίσχυσης των δυνατοτήτων της δια βίου μάθησης στον αγροτικό χώρο, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους και σε άτομα που αναζητούν εργασία. Προηγούμενη έρευνα της «αγοράς» ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη διέγνωσε σημαντικά εμπόδια που αποθαρρύνουν το εργατικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών να εκμεταλλευτεί την ηλεκτρονική μάθηση, κυρίως λόγω ανεπάρκειας των υποδομών δικτύωσης και λόγω έλλειψης προσωπικών κινήτρων (www.euracademy-observatory.org). Το e-ruralnet στοχεύει στην συνέχιση της έρευνας προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον το e-ruralnet μελετά και προβάλλει καινοτόμες πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης σε συνδυασμό με την χρήση νέων μέσων επικοινωνίας με σκοπό τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας κα Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην δια βίου μάθηση, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και το blog του e-ruralnet στα Έλληνικα στην διεύθυνση http://eruralnet.wordpress.com/